CỔ ĐÔNG CÔNG TY

..Đang cập nhật

CỔ ĐÔNG CÔNG TY

– – – * – – –

1. Công ty TNHH TM Sơn Hy:

– Họ và tên người đại diện: VÕ THƯƠNG

– Giới tính: Nam

– Chức vụ: Cổ đông, Chủ tịch HĐQT

2. Công ty TNHH TM Sơn Khoa:

 (Hình)

– Họ và tên người đại diện: TRẦN KIM HUẤN

– Giới tính: Nữ

– Chức vụ: Cổ đông, Thành viên HĐQT

3. Thành viên:

 (Hình)

– Họ và tên: VÕ SƠN ANH

– Giới tính: Nam

– Chức vụ: Cổ đông, Phó Chủ tịch HĐQT

Leave Comments

0983 1080 04
0983 1080 04